REGULAMIN PROJEKTU „Przedsiębiorcze Mazowsze“

Rozdział I.  Definicje

§1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

1. Akceleracja – etap Programu, do którego wyłonionych zostanie 7 Uczestników spośród Pomysłów zakwalifikowanych do etapu Preakceleracji.

2.DemoDay – finał Programu , podczas którego Kapituła Konkursowa wyłoni 2 zwycięzców.

3.Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony na stronie internetowej www.przedsiebiorczemazowsze.pl i składany drogą elektroniczną przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie.

4.Kapituła Konkursowa – zespól specjalistów, w którego skład wchodzą przedstawiciele lub reprezentanci Realizatora Programu, Organizatora,  Partnerów i Mentorów. Kapituła  dokonuje merytorycznej oceny Pomysłu na każdym etapie Programu, skład Kapituły Konkursowej może być zmienny w zależności od etapu Programu.

5.Mentor – osoba fizyczna współpracująca z Realizatorem Programu, zaproszona przez niego bądź desygnowana przez Organizatora lub Partnera, posiadająca specjalistyczną wiedzę, wspierająca Uczestników w rozwoju ich Pomysłów oraz zapewniająca merytoryczne wsparcie dla Uczestników.

6.Nagroda – każda z dwóch nagród finansowych przyznanych laureatom Programu: 25 000 zł za pierwsze miejsce oraz 10 000 zł za drugie miejsce.

7.Nagroda specjalna – dodatkowe, fakultatywne wsparcie finansowe lub rzeczowe przyznawane Uczestnikowi przez Partnera Programu, według jego swobodnego uznania, przeznaczone na realizację nagrodzonego pomysłu.

8. Opiekun biznesowy – mentor współpracujący z Realizatorem Programu, posiadający specjalistyczną wiedzę, który oprócz doradztwa, znając pozostałych mentorów i ekspertów technologicznych będzie kierował swoich podopiecznych na dalsze konsultacje.

9.Organizator – Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, REGON 015528910, NIP 1132453940.

10.Postakcelceracja – działania koncentrujące się na wspieraniu wdrożeń, komercjalizacji i pozyskiwania dalszych funduszy na rozwój firm dla wszystkich 15 uczestników Programu po akceleracji i finale DemoDay

11.Preakceleracja – etap Programu, do którego zakwalifikowanych zostanie 15 Uczestników, których działalność jest zgodna z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych usług dla biznesu oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia.

12.Partnerzy – podmioty wspierający Program na podstawie umowy lub listu intencyjnego.

13.Pomysł – pomysły na startup zgłoszone przez Uczestników, które są innowacyjne i konkurencyjne w stosunku do obecnych rozwiązań występujących na rynku, w obszarach związanych z jakością życia lub nowoczesnymi usługami dla biznesu lub innych obszarów wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego.

14.Program – program akceleracyjny „Przedsiębiorcze Mazowsze”.

15.Realizator Programu – Fundacja Polska Przedsiębiorcza, z siedzibą w Warszawie, przy Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312392, NIP: 7010153878, REGON: 141604384.

16.Spotkania mentoringowe – spotkania przygotowujące merytorycznie do przedsięwzięć biznesowych oraz komercjalizacji Pomysłu, opierający się na mentoringach indywidualnych Uczestnika z Mentorem.

17.Uczestnik – osoba lub podmiot spełniający warunki, o których mowa w Rozdziale II § 4-5 Postanowienia ogólne, niniejszego Regulaminu, który wypełnił Formularz zgłoszeniowy i został zakwalifikowany przez Realizatora Programu jako Uczestnik Programu.

Rozdział II. Postanowienia ogólne

§ 2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Programie realizowanym na podstawie umowy nr…/UMWM/10/2018/RF/RF-II-WWI/KN z Organizatorem.

2. Celem bezpośrednim Programu „Przedsiębiorcze Mazowsze”, jest umożliwienie realizacji kreatywnych pomysłów biznesowych przez grupę minimum 15 uczestników reprezentujących firmy bądź planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Założeniem pośrednim jest wpływ na rozwój gospodarczy oraz stymulację innowacyjności województwa mazowieckiego.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego w niniejszym Regulaminie

§ 3 Program trwa od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

§4 Program realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego i przeznaczony jest dla:

 1. osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, których planowanym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest województwo mazowieckie;
 2. przedsiębiorców (do 3 lat od założenia firmy), których głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest województwo mazowieckie;

§5 Program skierowany jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców działających w obszarach definiowanych przez inteligentne specjalizacje Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dwóch z nich:

(a) Wysoka jakość życia

(b) Nowoczesne usługi dla biznesu

i jednocześnie spełniają warunki określone w § 4 powyżej.

Rozdział III. Zgłaszanie Pomysłu

§6 Zgłoszenie Pomysłu następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem http://przedsiebiorczemazowsze.pl.

§7.1. Zgłoszenie do Programu powinno nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale IV. Harmonogram Programu, niniejszego Regulaminu, czyli przed 28.10.2018.

2.Realizator Programu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej http://przedsiebiorczemazowsze.pl.

§8.1. Przesłanie prawidłowo złożonego Formularza zgłoszeniowego w przypisanym terminie, skutkuje dopuszczeniem do formalnej oceny wstępnej, o której mowa w § 18 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik może zgłosić do Programu więcej niż jeden Pomysł, z tym, że w przypadku zakwalifikowania do etapu Preakceleracji więcej niż jednego ze zgłoszonych przez Uczestnika Pomysł, w ramach Programu będzie mógł rozwijać tylko jeden z nich.

§9.1. Informacja o Pomyśle i dane przesłane przez Uczestników nie będą ujawniane stronom trzecim z wyłączeniem wybranych przez Realizatora Programu analityków, ekspertów, Mentorów i zespołu Realizatora Programu, niezbędnych do oceny Pomysłu. Informacje o wybranym Pomyśle mogą być prezentowane Organizatorowi oraz Partnerom zaangażowanym w Program.

2. Dane kontaktowe Uczestników i informacje o Pomyśle mogą podlegać kontroli przez uprawnione władze publiczne.

3. Uczestnik jest odpowiedzialny za przekazanie prawdziwych i aktualnych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.

4.Organizator, Realizator Programu i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzach zgłoszeniowych.

§10.1. Współadministratorami wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych Uczestników Programu są Organizator oraz Realizator Programu.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Michał Misztal European Business Advisory, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 1/8, NIP: 9512146639, REGON: 361171383 na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej z Realizatorem Programu.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.

§11.  Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Programu „Przedsiębiorcze Mazowsze” (tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail), przez Organizatora i Realizatora Programu, przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 2. Wyrażenie zgody na nieodpłatne zamieszczenie tekstów/informacji/grafik dotyczących uczestnika na stronach internetowych, w social mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Programem „Przedsiębiorcze Mazowsze” przez Organizatora oraz Realizatora Programu, przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w celu promocji Programu, Uczestników oraz sporządzonych w jego ramach Pomysłów.
 3. Uczestnik może również wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe (informowania o innych projektach i inicjatywach) prowadzone przez Organizatora, Realizatora Programu lub przetwarzającegodane, o którym mowa w § 10.2.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres 5 lat.
 5. Przetwarzane dane osobowe Uczestników obejmują  dane kontaktowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres email.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (a także wspomniane powyżej prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody), do przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. W tym celu oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika, Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Realizatora Programu na adres e-mail: kontakt@przedsiebiorczemazowsze.pl

7. Organizator i Realizator Programu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

8. Organizator i Realizator Programu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.

§12 Uczestnik przyjmuje do wiadomości zgodnie z wyrażoną zgodą, że podczas spotkań i wydarzeń związanych z Programem z jego udziałem dźwięk i obraz mogą być rejestrowane (i mogą obejmować jego wizerunek i głos), a także że tak powstałe materiały audiowizualne (w których wizerunek czy głos Uczestnika nie będzie stanowił jedynie szczegółu większej całości) będą mogły być rozpowszechniane w celu promocji Organizatora, Realizatora Programu, Programu, Uczestników, Partnerów i Pomysłów.

§13.1. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony przez Uczestnika Pomysł nie będzie zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie będzie naruszać praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej).

2. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że Pomysł nie będzie obciążony prawami osób trzecich.

Rozdział IV. Harmonogram Programu

§14 Program składa się z następujących po sobie etapów, które zostaną przeprowadzone w następujących okresach:

1. Etap rekrutacji – trwa od 01.10.2018 do 31.10.2018 roku, w tym czasie odbywają się spotkania inspiracyjne w regionach oraz webinary merytoryczne. Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa do 28.10 z możliwością wydłużenia terminu. Oprócz danych osobowych wymienionych w §11 w formularzu należy wypełnić pola:

 • opis pomysłu
 • twoja motywacja do udziału w ProgramiePoczątek formularza
 • Stopień przygotowania Pomysłu do realizacji
 • Charakterystyka konkurencji
 • Charakterystyka klientów
 • Dotychczasowe sukcesy
 • Zespół

oraz opcjonalnie link do filmiku odpowiadającym o Pomyśle.

Etap rekrutacji kończy się oceną formalną nadesłanych zgłoszeń i ogłoszeniem przez Kapitułę Konkursową najpóźniej do 5 listopada listy najlepszych Pomysłów, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu Programu.  W razie rezygnacji z programu pomysłu sklasyfikowanego na jednym z pierwszych 15 miejsc, do Preakceleracji zostanie zaproszony kolejny pomysł z listy rankingowej.

2. Etap Preakceleracji – do tego etapu wybranych zostanie 15 najbardziej obiecujących Pomysłów. Etap trwa od 1 listopada 2018 r. do półfinału, który odbędzie się w połowie grudnia 2018 r. O dokładnym terminie półfinału poinformujemy na stronie internetowej oraz bezpośrednio osoby zainteresowane (Uczestników Programu). Etap Preakceleracji składa się z:

 • Szkoleń
 • Spotkań mentoringowych
 • Webinariów
 • Sesji zdjęciowej
 • Półfinału podczas którego Kapituła Konkursowa wybierze 7 finalistów biorących udział w kolejnym etapie Programu

3. Etap Akceleracji- rozpocznie się od 1 stycznia 2019 roku

 • Pogłębionych spotkań mentoringowych
 • Konsultacji technologiczno-eksperckich
 • Szkoleń i stworzenia profesjonalnych Video Pitchy
 • Finału – Demo Day który odbędzie się w lutym 2019 roku. Data wydarzenia zostanie ogłoszona a stronie internetowej.

4. Etap Postakceleracji- odbędzie się po finale DemoDay i potrwa przez okres maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu Programu. Będzie polegał na wsparciu wszystkich Uczestników, którzy wzięli udział w Programie poprzez następujące działania:

 • wsparcie przy pozyskiwaniu inwestora
 • wsparcie w rozmowach z odbiorcami technologii
 • dalsze konsultacje w zakresie pozyskiwania środków na rozwój firmy
 • monitorowanie działań i rozwoju firmy.

§15 Ogłoszenie wyników Programu odbędzie się podczas Demo Day. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§16 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu, o czym będzie informował na stronie internetowej www.przedsiebiorczemazowsze.pl.

Rozdział V. Kapituła Konkursowa i Nagrody

§17. 1. Formalna ocena Pomysłu zgłoszonego do Programu jest dokonywana przez osoby wskazane przez Realizatora Programu. Formalna ocena Pomysłu dokonywana jest na podstawie informacji dostarczonych przez Uczestników w Formularzu zgłoszeniowym i opcjonalnie w oparciu o dostarczone dodatkowe informacje np. załączone video o Pomyśle.

2. Formalna ocena Pomysłów na Etapie Rekrutacji, dokonywana jest po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego i opiera się na weryfikacji zgodności Pomysłu z Regulaminem, a w szczególności stwierdzeniu, że:

 1. w Formularzu zgłoszeniowym podano wszystkie wymagane informacje;.
 2. przesłanie Formularza zgłoszeniowego nastąpiło w terminie wyznaczonym przez Realizatora Programu.

3. Merytorycznej oceny Pomysłu na każdym etapie Programu, co do zasady dokonuje Kapituła Konkursowa.

4. Wśród kryteriów merytorycznych, które będą brane pod uwagę będą przede wszystkim takie aspekty jak:

 • innowacyjność
 • skalowalność
 • zespół projektowy
 • faza pomysłu
 • potencjał ekspansji
 • osiągnięte sukcesy rynkowe

Kryteria te punktowane będą w skali od 1-10 . Kapituła Konkursowa dokonana oceny merytorycznej wszystkich wniosków spełniających kryteria formalne, po czym utworzona zostanie lista w kolejności od największej do najmniejszej ilości zdobytych punktów.  Jeżeli w trakcie trwania rekrutacji bądź preakceleracji któryś z podmiotów wycofa się, zaproszony zostanie kolejny Uczestnik na liście.

5. Aby wspierać decentralizację programu akceleracyjnego i w miarę równomierne rozłożenie programu w całym województwie, wśród kryteriów premiujących uwzględnione zostaną dodatkowe punkty dla osób których miejsce zamieszkania lub siedziba spółki wskazane w formularzu zgłoszeniowym, będą znajdowały się na terenie województwa mazowieckiego, ale poza Warszawą. W ramach tego kryterium przydzielonych zostanie dodatkowych 5 punktów od każdego oceniającego.

§18. Oceny Pomysłów dokonywane są podczas:

 1. Etapu Rekrutacji – ocena formalna i merytoryczna, w wyniku której wybranych zostanie 15 Pomysłów zakwalifikowanych do Etapu Preakceleracji;
 2. Etapu Preakceleracji, podczas Półfinału w wyniku którego wybranych zostanie 7 Pomysłów zakwalifikowanych do Etapu Akceleracji;
 3. Etapu Akceleracji, podczas Demo Day w wyniku którego wybrane zostaną 2 zwycięskie Pomysły
 4. Oceny Kapituły Konkursowej opierają się na kryterium największego potencjału Pomysłu do jego komercjalizacji, w szczególności kryterium to uwzględnia przesłanki wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Kapituła Konkursowa składa się z:
 6. przedstawiciela Realizatora Programu
 7. przedstawiciela lub reprezentanta Organizatora
 8. przedstawiciela lub reprezentantów Partnerów
 9. wybranych Mentorów.
 10. Realizator Programu zastrzega możliwość zmiany składu osobowego Kapituły Konkursowej w każdym czasie trwania Programu.

§19. Dwóm Pomysłom o największym potencjale, w ocenie Kapituły Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto za pierwsze miejsce oraz 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za drugie miejsce.

§20. 1. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika realizującego nagrodzone Pomysły.

 1. Nagrodę finansową należy przeznaczyć na rozwój Pomysłu.
 2. Wypłata nagrody jest uwarunkowana uruchomieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.
 3. Otrzymanie Nagrody jest uwarunkowane osobistym uczestnictwem w finale Demo Day.

§21.1. Partner Programu może według własnego uznania przyznać Nagrodę specjalną.

 1. Aktualna lista ewentualnych Nagród specjalnych finansowanych przez Partnerów będzie dostępna na stronie www.przedsiebiorczemazowsze.pl
 2. Nagroda specjalna, o ile zostanie przyznana, zostanie przekazana nagrodzonemu Uczestnikowi podczas Demo Day.
 3. Przyznanie Nagrody specjalnej jest uwarunkowane uczestnictwem w Demo Day.
 4. Nagroda specjalna powinna być przeznaczony na realizację Pomysłu.

Rozdział VII. Naruszenia Regulaminu

§22 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Organizatora na zasadach ogólnych.

§23 W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu wartości przyznanej Nagrody. W sytuacji, w której Nagroda nie została przekazana, Realizator Programu bądź Partner może wstrzymać przekazanie Nagrody.

§24 Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego udziału w Projekcie, do udziału w warsztatach i pracy indywidualnej. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 2 Sesjach merytorycznych może skutkować nałożeniem kary w postaci wydalenia z Programu.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§25 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonywania zmian w przebiegu Programu pod względem czasowym bez konieczności podania przyczyny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany zasad naboru do Programu.

3. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. Zgłaszając się do Programu, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i potwierdzają spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Projekcie.

4. Organizator, Realizator Programu i Partnerzy nie pokrywają ani nie zwracają kosztów związanych z udziałem w Projekcie, w szczególności kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.przedsiebiorczemazowsze.pl oraz w siedzibie Realizatora Programu.

6.Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie www.przedsiebiorczemazowsze.pl. Informacje mogą też zostać udzielone drogą mailową. Zapytania należy składać na adres e-mail kontakt@przedsiebiorczemazowsze.pl.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt